За компанијата

Активности:

 

  • Дизајнирање, конструирање и надзор на нискоградба (патишта, улици, мостови, пруги);
  • Реновирање, адаптација и поправки на постоечки згради;
  • Припрема за инвестиции и техничка документација, планирање и градежни извештаи;
  • Припрема на проекти за високоградба, инсталација и опрема за сите типови на градба;
  • Градежни услуги
  • Градба и маркетинг за станбени згради;
  • Обработка на природен песок и чакал, готов бетон и бетонски елементи, други бетонски производи и структури;
  • Производство и изолација на градежна столарија;
  • Изведба на електрична инсталација, лимени работи, браварија и водовод за клиенти и трети лица;